۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند
پرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۴ ماه به تاخیر افتاده است.

۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند

پرداخت مطالبات مزدی ۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی بیش از ۴ ماه به تاخیر افتاده است.
۱۹۰ کارگر بلبرینگ سازی تبریز بیش از ۴ ماه مزد طلبکارند